វិធីធ្វើទឹកអំពិលទុំដើម្បើប្រឆាំងនឹងការឡើងទម្ងន់

914

+គ្រឿងផ្សំដែលត្រូវមាន៖
-អំពិលទុំ(៥០០ក្រាម)-ទឹក(១លីត្រ)+របៀបធ្វើ
-ដាក់អំពិលទុំត្រាំទឹករយៈពេល៣០នាទី
-បន្ទាប់ពីត្រាំរយៈពេល៣០នាទី យើងត្រូវយកស្លាបព្រាសង្កត់វារួចយកគ្រាប់អំពិលចេញ-បន្ទាប់ទៀតយកវាដាក់ក្នុងឆ្នាំងដាំវារយៈពេល៥នាទី
-ពេលដែលវាកំពុងពុះ យើងដាក់អំបិល និងស្ករបន្តិច-ជាចុងក្រោយត្រូវត្រងយកតែទឹកវាប៉ុណ្ណោះសម្រួលអត្ថបទដោយ : ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE