វិធីធ្វើទឹកពោតងាយៗ

632

+គ្រឿងផ្សំដែលត្រូវមាន
-ពោតផ្អែម(៥ ផ្លែ)-ស្លឹកតើយ(២-៣ សន្លឹក)-ទឹកស្អាត (១០កែវ)-អំបិលបន្តិច+របៀបធ្វើ
-ដំបូងយើងព្រលេះពោត រួចស្ងោរវាជាមួយទឹក១០កែវរយៈពេល១៥នាទី-បន្ទាប់យកស្លឹកតើយ និងអំបិលមកដាក់ស្ងោរជាមួយពោតផងដែរ
-បន្ទាប់ពីស្ងោររួចយើងស្រង់ពោតមកចាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកដោយចាក់ទឹកស្ងោរចូលឲ្យលិចពោត រួចធ្វើការក្រឡុកជាការស្រេចសម្រួលអត្ថបទដោយ : ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE