វិធីដាំប៉េងប៉ោះក្នុងផើង

419

+សំភារៈត្រូវការមានដូចជា៖
-ផ្លែប៉េងប៉ោះ-ដី-ផើង+របៀបធ្វើ
-ជាដំបូងយើងត្រូវយកផ្លែប៉េងប៉ោះមកកាត់ជា ៣-៤ ចំណិតសិន-បន្ទាប់មកយកដីចាក់ចូលក្នុងផើង
-យកផ្លែប៉េងប៉ោះដែលចិតរួចមកដាក់លើដីដែលនៅក្នុងផើង
-ចុងក្រោយយកដីខ្លះមករោយលើផ្លែប៉េងប់ោះឲ្យកប់ជិតតែម្តងសម្រួលអត្ថបទដោយ៖ ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE