នេះជាប្រភេទត្រីទឹកសាបនៅនៅស្រុកខ្មែរយើង…បងប្អូនស្គាល់អស់ឬនៅ?

1600

បងប្អូនបានស្គាល់ត្រីទឹកសាបនៅស្រុកយើងអស់ឬនៅ?ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទត្រីទឹកសាបដែលគេស្រាវជ្រៀវមកឃើញដូចខាងក្រោម៖

SHARE