ចង់បានត្រកួនឈ្លក់ទឹក ! សូមមើលវិធីងាយៗបំផុត …!

3077

បងប្អូនចង់បានត្រកួនឈ្លក់ទឹកសូមសាកល្បងយកត្រកួនធម្មតា ចងជាបាច់ ដាក់បញ្ឈរក្នុងពាង រួចចាក់ទឹកចូល អោយលិចបន្ទាប់មកគ្របវាអោយជិតរយៈ ២៤ម៉ោង អ្នកនឹងទទួលបានត្រកួនឈ្លក់ទឹក ធ្វើជាអន្លក់យ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសារ។

SHARE