របៀបធ្វើ ចេកឆាប ឆ្ងាញ់!!

485

របៀបធ្វើ ចេកឆាប ឆ្ងាញ់!!+គ្រឿងផ្សំ៖-ចេកណាំវ៉ាស្រគាលមួយស្និត-ស្ករស ២៥០ ក្រាម-ខ្លាញ់រាវ ៤០០ ក្រាម+វិធីធ្វើ៖-បកសំបកចេកឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកធ្វើការឈូសស្តើងៗដាក់ហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួត។-បន្ទាប់ពីហាលស្ងួត ហើយដាក់ខ្ទះដាំឲ្យក្តៅ បន្ទាប់មកធ្វើការបំពងឲ្យស្រួយរួចហើយស្រងចេញទុកឲ្យស្រសខ្លាញ់។-ដាក់ដាំទឹកស្កររំងាស់ឲ្យឡើងជើងអង្ក្រង បន្ទាប់មកធ្វើការចាក់ចេកចូលជ្រួយត្រលប់ឲ្យស្ងួតទឹក បន្ទាប់មកស្រងចេញដាក់ហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតដាក់ក្នុងកែវគ្របឲ្យជិតទុកបានយូរថ្ងៃ៕

SHARE